fbpx

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.lasoiejewellery.pl

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Regulamin obowiązuje od dnia 26.11.2018r.

2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu oraz dokonywania zakupów przez Klientów.

3. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie Klientom na stronie internetowej sklepu: https://lasoiejewellery.pl/regulamin/ oraz w momencie składania zamówienia.

4. Regulamin jest dostępny w polskiej wersji językowej.

5. Właścicielem sklepu internetowego znajdującym się pod adresem https://lasoiejewellery.pl/sklep/ jest:

La Soie Jewellery Marek Skaut

ul. Komorowska 6/37

05-800 Pruszków

NIP: 5342467637

Regon: 381509783

zwanym dalej Sprzedającym,

§ 2

Techniczne warunki korzystania ze Sklepu i rejestracja Klienta

1. W celu korzystania ze sklepu, Klient powinien posiadać:

  • urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne
  • dostęp do sieci Internet (poprzez  przeglądarkę internetową umożliwiającą edytowanie dokumentów hipertekstowych (typu Internet Explorer, Opera, Chrome lub podobne),
  • adres poczty e-mail

2. Klientami w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

3. Celem złożenia zamówienia w sklepie internetowym rejestracja Klienta nie jest konieczna.

4. Wszelkie dane osobowe podane przez Klienta będą przetwarzane zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

5. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich zmieniania, poprawiania oraz aktualizacji.

6. Klient nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.

§ 3

Składanie zamówień

1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

2. Zamówienia można składać:

– za pośrednictwem strony internetowej pod adresem https://lasoiejewellery.pl/sklep/

– oraz poprzez pocztę elektroniczną na e-mail: kontakt@lasoiejewellery.pl

przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, poza przerwami konserwacyjnymi.

3. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 17.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

4. Informacje, zdjęcia, opisy produktów zawarte na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty Sprzedającego w rozumieniu art 66 Kodeksu Cywilnego

5. Składając zamówienie, Klient składa ofertę kupna określonego towaru.

6. Klient składa zamówienie poprzez:

– wybór towaru dokonywany przez dodanie ich do koszyka

– wybór formy dostawy i płatności

– podanie danych do formularza dostawy

– zatwierdzenie zamówienia poprzez przycisk “zamówienie z obowiązkiem zapłaty”

7. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.

8. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje na podanego przy składaniu zamówienia e-maila informację odnośnie złożonego zamówienia wraz z następującymi danymi:

– dane sklepu w tym dokładny adres do korespondencji, adres e-mail oraz nr telefonu

– opis produktu

– jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów

– cenę zamówienia  (cena łączna produktów + koszt wykonania umowy m.in. płatności i dostawy)

– sposób płatności

9. Po złożeniu zamówienia Sprzedający możliwie szybko wysyła e-mail z potwierdzeniem zamówienia ( nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych-z wyłączeniem świąt).

10. W przypadku błędnego lub niepełnego wypełnienia formularza zamówienia Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z Klientem w celu potwierdzenia zamówienia. Jeżeli zamówienia nie będzie można potwierdzić w terminie 7 dni z powodu braku kontaktu z Klientem oferta Sprzedającego nie jest wiążąca.

11. Sprzedający nie jest zobligowany do wysyłki towaru dopóki nie potwierdzi złożonego zamówienia.

12. Przyjęcie zamówienia do realizacji ma miejsce w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości email z potwierdzeniem złożonego zamówienia. Tym samym powstaje zawarcie umowy kupna sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedającym, sklepem internetowym https://lasoiejewellery.pl/sklep/

13. W przypadku braku zamówionego towaru przez Klienta lub braku możliwości zrealizowania złożonego zamówienia Sprzedający poinformuje Klienta możliwie szybko telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej e-mail wskazanej przez Klienta w formularzu zamówienia, o przedłużonym terminie realizacji zamówienia. W takim przypadku Klient podejmie decyzję o dalszym sposobie realizacji zamówienia.

Klient  ma następujące możliwości:

– Może  anulować zamówienie w części lub dokonać podziału zamówienia a dostawa nastąpi w odrębnych przesyłkach gdzie Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów wysyłki związanych z podziałem zamówienia.

– Może anulować całość zamówienia.

15. Wszystkie ceny znajdujące się na stronie sklepu internetowego https://lasoiejewellery.pl/sklep/ podane są w polskich złotych i zawierają 23% podatek VAT. 

Koszty dostawy są następujące:

Kurier InPost: 13,00 

Kurier InPost za pobraniem: 15,00 

Paczkomat: 9,00 

Paczkomat za pobraniem: 11,00 

16. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian.

17. Ceną ostateczną zamówienia, wiążącą Sprzedawcę i Klienta jest cena produktu podana na stronie Sklepu przed złożeniem zamówienia przez Klienta wraz ze wszystkimi kosztami związanymi z realizacją umowy.

18. Do każdego zamówienia Sprzedający wystawia paragon fiskalny lub fakturę VAT.

 § 4

Płatność za złożone zamówienie

1. Klient jest zobowiązany dokonać przelewu za zakupiony towar w ciągu 7 dni od daty zakupu. W przypadku braku zapłaty w tym terminie Sprzedający wysyła e-mail do Klienta z prośbą o opłacenie zamówienia. W przypadku braku płatności lub potwierdzenia przelewu  w ciągu następnych 7 dni zamówienie zostanie anulowane.

§ 5

Realizacja złożonych zamówień

1. Klient może modyfikować składane zamówienie do momentu gdy otrzymał na adres poczty elektronicznej e-mail, potwierdzenie zamówienia. Zmiana może też dotyczyć zakresu całości zamówienia, anulowania zamówienia lub jego części, zmiany adresu lub sposobu dostawy, czy też danych ujętych na fakturze VAT.

2. W momencie dodania nowych towarów do istniejącego już zamówienia (jeszcze przed wysłaniem towarów), czas realizacji zamówienia może ulec przedłużeniu.

3. W przypadku rezygnacji Klienta z całości lub części zamówienia (jeśli dokonano wpłaty z góry) zwrot kwoty przez Sprzedającego nastąpi w ciągu 14 dni, liczone od dnia dokonania modyfikacji przez Klienta.

4. Zamówione towary przez Klienta są dostarczane za pośrednictwem firmy wysyłkowej na adres wskazany w formularzu zamówienia.

5. Dostawy realizowane są w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i dni wolne od pracy dostawy nie są realizowane.

6. W momencie wysyłki towaru przez Sprzedającego, Klient zostanie powiadomiony telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej e-mail.

7. Klient w momencie odbioru przesyłki ma możliwość sprawdzić towar i w razie jakiejkolwiek szkody spisać protokół w obecności dostawcy. Spisanie protokołu nie stanowi warunku do złożenia reklamacji bądź skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy.

8. W razie uszkodzenia, czy też stwierdzenia ubytku przesyłki, Klient ma prawo wymagać od pracownika Dostawcy spisania stosownego protokołu.

9. Sprzedający wraz z przesyłką i zgodnie z wolą Klienta dołączy paragon fiskalny lub fakturę VAT dotyczącą dostarczanych towarów.

§ 6

Prawo Rękojmi

1. Wszystkie towary będące w ofercie sklepu internetowego Sprzedającego https://lasoiejewellery.pl/sklep/ są fabrycznie nowe i wolne od wad.

2. W przypadku stwierdzenia niezgodności można ją reklamować w ciągu 24 miesięcy od odbioru towaru.

3. Celem rozpatrzenia reklamacji, Klient powinien zgłosić reklamację w następujący sposób:

– wysyłać e-mail na adres: kontakt@lasoiejewellery.pl

– listownie na adres:

La Soie Jewellery Marek Skaut

Ul. Komorowska 6/37

05-800 Pruszków

4. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności , data jej wystąpienia, powinno być określone żądanie Klienta, oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną. 

5. Reklamowany towar należy dostarczyć na adres Sprzedającego: 

La Soie Jewellery Marek Skaut

Ul. Komorowska 6/37

05-800 Pruszków

6. Sprzedający zwraca Klientowi koszty przesyłki w momencie ich udokumentowania.

7. W ciągu 14 dni Sprzedający ustosunkuje się do zgłoszonej przez Klienta reklamacji oraz powiadomi o dalszej procedurze postępowania – telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail.

8. W przypadku uzasadnionej reklamacji Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową, nieodpłatną naprawę, obniżenia ceny lub może odstąpić od umowy.

9. Po wyczerpaniu trybu reklamacyjnego oraz zwrotu możesz zwrócić się z wnioskiem o rozwiązanie sporu do stałego konsumenckiego sądu polubownego lub do mediatora. Przykładowy wykaz podmiotów alternatywnie rozwiązujących spory znajdziesz na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.

10. Kontakt z Biurem Obsługi Klienta możliwy jest pod adresem e-mail: kontakt@lasoiejewellery.pl

§ 7

Prawo odstąpienia od umowy

Niniejszy rozdział dotyczy użytkowników korzystających ze sklepu jako Konsumenci

1. W przypadku gdy zamówiony towar nie został jeszcze wysłany przez Sprzedającego, Klient może zrezygnować z całości lub części zamówienia o czym powiadomi Sprzedającego za pomocą poczty elektronicznej e-mail lub telefonicznie.

2. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, może odstąpić  od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedającego: La Soie Jewellery Marek Skaut, ul Komorowska 6/37, 05-800 Pruszków lub e-mail: kontakt@lasoiejewellery.pl

3. Zwracany towar winien być zwrócony przez Kupującego niezwłocznie w stanie kompletnym i niezmienionym, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o zwrocie towaru, i  wysłany wraz z dowodem zakupu ( paragon, faktura lub potwierdzenie wykonania przelewu -jedno  dowolne) na adres La Soie Jewellery Marek Skaut, ul Komorowska 6/37, 05-800 Pruszków

4. Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy nie przysługuje  w przypadku:

a. w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b. w którym przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu , ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

5.  Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.

7. W przypadku rezygnacji z zamówienia przez Klienta i zapłaconego z góry przed wysyłką, Sprzedający dokona zwrotu należności pieniężnych w terminie 14 dni.

8. W przypadku dokonania przez Klienta zapłaty za towar “z góry”, Sprzedający dokonuje zwrotu należności pieniężnych na rachunek bankowy Klienta natomiast w przypadku zapłaty za towar “za pobraniem” lub przy “odbiorze osobistym”, Sprzedający dokonuje zwrotu należności pieniężnych na rachunek bankowy Klienta lub  przekazem pocztowym po wcześniejszym ustaleniu z Klientem telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail.

9. W przypadku dokonywania zwrotu należności pieniężnych na konto bankowe Klienta gdzie po uprzednim kontakcie z Klientem nie przekaże Sprzedającemu wymaganych danych do zrealizowania przelewu bankowego lub są one błędne, Sprzedawca wówczas nie ponosi odpowiedzialności za brak czy opóźnienie zwrotu.

10. Sprzedający oświadcza, iż nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

§ 8

Odpowiedzialność Sprzedającego

1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności i jest uprawniony do przerw w funkcjonowaniu sklepu internetowego pod adresem  https://lasoiejewellery.pl/sklep/ świadczących usługi drogą elektroniczną z powodu modyfikacji, modernizacji, rozbudowy czy też konserwacji okresowych urządzeń informatycznych.

2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług świadczonych drogą elektroniczną jeśli to spowodowane było działaniem osób trzecich takich jak: operatorzy telekomunikacyjni, serwerownie czy też dostawcy łączy internetowych i energetycznych.

3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia czy przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego z przyczyn Klienta gdzie nastąpiło udostępnienie osobą trzecim.

4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności materialnej z tytułu szkód powstałych zaniechaniem Klienta, w szczególności przez korzystanie ze sklepu internetowego niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa i regulaminem sklepu.

5. Sprzedający z tytułu niewykonania umowy zawartej z Klientem ponosi odpowiedzialność w przypadku gdzie Klient jest Przedsiębiorcą i poniósł realne straty w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody przez Sprzedającego.

6. Wszystkie zamówienia przyjęte do realizacji przez Sprzedającego przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.

§ 9

Dane osobowe i pliki “Cookies” 

1. Administratorem danych osobowych przekazanych dobrowolnie przez Klienta a w ramach złożenia zamówienia przez Klienta i świadczenia usług drogą elektroniczną jest Sprzedający.

2. Sprzedający – sklep internetowy ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o Kliencie tylko do niezbędnego minimum wymaganego do realizacji zamówienia Klienta. Zbierane są informacje o Klientach, takie jak adresy poczty elektronicznej, telefon, dane osobowo-adresowe. Informacje te nie są udostępniane osobom trzecim i służą głównie do realizacji zobowiązań wobec Klientów, obejmujących m.in. dostarczanie zamówionych towarów, rozliczanie transakcji i ewentualne subskrybowanie wiadomości (np. wysyłanie informacji o ofercie  Sprzedającego oraz materiałów promocyjnych) a także wykorzystywane są na potrzeby polepszania jakości usług świadczonych na rzecz Klienta.

3. Sprzedający zobowiązany jest chronić wszelkie informacje ujawnione przez Klientów zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.

4. Sprzedający przetwarza dane osobowe jako administrator systemu informatycznego. Każdy z Klientów dysponuje prawem wglądu do swoich danych, poprawiania, żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz prawem sprzeciwu, który należy zgłosić do siedziby Sprzedawcy.

5. Sprzedający nie przekazuje, nie sprzedaje, nie udostępnia zgromadzonych danych osobowych Klientów innym osobom czy też instytucją z wyjątkiem zgody Klienta zgodnie z obowiązującym prawem lub na wniosek sądu, prokuratury, policji i innych uprawnionych do tego organów.

6. Sprzedający stosuje mechanizm plików “cookies”, które podczas korzystania przez Klienta z serwisu strony sklepu internetowego, zapisywane są przez serwer na nośniku magnetycznym (dysku twardym) komputera końcowego – Klienta.

7 .Pliki “cookies” to małe pliki tekstowe rejestrujące aktywność danego użytkownika online. Ułatwiają poruszanie się po witrynie oraz podejmowanie rozmaitych działań, ponieważ rozpoznają one urządzenie Klienta i wyświetlają stronę dopasowaną do jego indywidualnych preferencji. Ich wyłączenie może spowodować błędne działanie strony oraz brak dostępu do niektórych funkcji sklepu internetowego Sprzedającego.

8. Pliki cookies pozwalają zapamiętać wybory dokonane przez Klienta i używane m.in. przy logowaniu. Pozostają na urządzeniu Klienta do czasu wylogowania z serwisu lub zamknięcia przeglądarki.

9. Pliki cookies pozwalają zbierać dane związane ze sposobem korzystania z witryny internetowej, w tym treści klikane przez Klienta podczas przeglądania witryny,  i umożliwiające ulepszanie działania oraz całej struktury serwisu.

10. Pliki cookies zapamiętują informacje dotyczące korzystania z witryny internetowej, umożliwiające proponowanie Klientom promocji i innych informacji dostosowanych do ich preferencji.

11. Każdy rodzaj przeglądarki oferuje możliwość blokowania i kasowania plików cookies. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies jak ich wyłączenia można uzyskać na stronach internetowych danego producenta/twórcy przeglądarki internetowej.

§ 10

Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 26.11.2018r.

2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, o  ile jest to konieczne w nagłych przypadkach (zmiany w prawie, z przyczyn technicznych). Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie będą publikowane na stronie sklepu oraz wysyłane na adres mailowy wskazany przez Klienta, jednakże dalsze korzystanie ze sklepu uznaje się za akceptację nowego Regulaminu.
Zmiany nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki użytkownika w zakresie już realizowanych usług.

3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie lub w drodze mediacji ( więcej informacji tutaj: https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595),lub  poprzez ogólnoeuropejską platformę internetową: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Prawem właściwym dla rozstrzygnięciem wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

      PRAWA AUTORSKIE

1. Wszystkie wyroby prezentowane w sklepie La Soie Jewellery są własnością firmy La Soie Jewellery. Wykorzystywanie autorskich wzorów i ich kopiowanie, plagiat, rozpowszechnianie zdjęć, fragmentów grafiki ze strony, tekstów opisów, bez zezwolenia La Soie Jewellery jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. 94 Nr 24 poz. 83).

2. Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą, za naruszenie praw własności poprzez kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie treści i zdjęć umieszczonych w sklepie La Soie Jewellery bez zgody właściciela grozi grzywna oraz kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 5 lat (art. 115.1).